Nederland

   
Home Nieuws Contact Producten Muurkracht Engineering Downloads Over Certacon
Certacon Engineering

Online catalogus

latei geveldrager borstwering luchtdicht anker loodvervanger spouw loketten


Catalogus download

PDF 6 MBhakron | Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  (versie nummer: 20121101)

 

Definities

Leverancier  : Certacon B.V.  

Opdrachtgever  :

Partijen   : Leverancier en Opdrachtgever gezamenlijk


ALGEMEEN DEEL

1. Toepasselijkheid


1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert.

1.2  Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Deze afwijkingen en aanvullingen gelden uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst ten aanzien waarvan deze zijn gemaakt.

1.3  De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

1.5  Indien deze algemene voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen Leverancier en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke overeenkomst. Indien het algemene deel van deze algemene voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de in deze algemene voorwaarden opgenomen bijzondere delen, dan prevaleert het bepaalde in de desbetreffende bijzondere delen.


2.  Aanbiedingen

2.1  Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier schriftelijk anders is aangegeven. Een door Leverancier gedane aanbieding, vervalt (in ieder geval) na een periode van 30 (dertig) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien de aanbieding alsdan nog niet door Opdrachtgever is geaccepteerd. Leverancier behoudt zich het recht voor offertes te allen tijde te herroepen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier verstrekte gegevens waarop Leverancier zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Leverancier niet bindend, behoudens indien door Leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3  Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door hem verstrekte gegevens en voor de door of namens hem voorgeschreven materialen, applicatie methode en oppervlaktebehandeling.

2.4  Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

2.5  Indien na het verlopen van de in de offerte opgenomen acceptatietermijn aan Leverancier  in de meeste ruime zin van het woord wordt verleend, heeft Leverancier het recht alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon), die zij heeft moeten maken om de aanbieding/offerte op te stellen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


3.  Prijs en betaling

3.1  Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij expliciet anders bepaald, zijn in de prijzen evenmin opgenomen:
 - verzekeringspremies;
 - aan- en afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra;
 - keuringskosten
 - Kosten voor maken van berekeningen en tekeningen;
 - kosten voor graaf-, sloop-, hak-, stut-, en reparatiewerk aan constructies;
- het verrichten van alle grond- en bemalingswerkzaamheden, nodig voor een juiste uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;
- het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond, welke de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden kunnen belemmeren of schade kunnen veroorzaken;
- het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast en/of schade aan het milieu en de (directe) omgeving, installaties, kabels, leidingen en bestrating, e.d.    

3.2  Alle door Leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan Leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Leverancier te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Leverancier gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting.

3.3  Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4  Ter zake de door Leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

3.6  Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7  Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Leverancier is te allen tijde (zowel voor aanvang als tijdens de werkzaamheden) gerechtigd om: 1. betaling van een voorschot te verlangen; en/of 2. zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor de nakoming van diens verplichtingen; en/of 3. diens werkzaamheden op te schorten.

3.8 Door Opdrachtgever gedane betaling(en) strekt/strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, vervolgens schade(n) en interesse(n) en eerst daarna tot voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.9 Leverancier heeft het recht om, voor of tijdens de levering, van Opdrachtgever het stellen van een bankgarantie te verlangen ter hoogte van de volledige koopsom en tot dat deze bankgarantie is verstrekt zijn nakomingsverplichtingen op te schorten.

3.10 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Leverancier te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur onvoorwaardelijk als geaccepteerd geldt.


4.  Vertrouwelijkheid en overname personeel

4.1  Opdrachtgever en Leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

4.2  Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.


5.  Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

5.1  Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Leverancier op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Leverancier zijn voldaan. Opdrachtgever is, zolang hij voornoemde bedragen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Leverancier geleverde zaken een pandrecht te vestigen. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien Opdrachtgever (mede) uit door Leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Leverancier en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Leverancier totdat Opdrachtgever alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Leverancier blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

5.2  De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Leverancier gunstigere bepalingen bevat.

5.3  Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

5.4  Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, berekeningen, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.


6.  Risico

6.1  Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, of berekeningen die in het kader van de  uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Leverancier of hulppersonen van Leverancier zijn, draagt Leverancier het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

 


7.  Rechten van intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, documentatie, onderzoeksrapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, (hierna gezamenlijk te noemen: Gegevens) berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. De (in dit artikel genoemde) Gegevens dienen op eerste verzoek aan Leverancier te worden geretourneerd, in het bijzonder in het geval Leverancier geen opdracht wordt verstrekt.

7.2  Indien Leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Gegevens over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

7.3  Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Gegevens te verwijderen of te wijzigen.

7.4  Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.


8.  Medewerkingsverplichtingen

8.1  Partijen erkennen dat een juiste en tijdige onderlinge samenwerking van belang is voor een correcte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Leverancier mogelijk te maken zal Opdrachtgever Leverancier steeds tijdig alle door Leverancier nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

8.2  Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de producten en materialen en van de door Leverancier te verlenen diensten. Opdrachtgever zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, andere producten en materialen.

8.3  Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Leverancier tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

8.4  Ingeval medewerkers van Leverancier op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor alle door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken.

8.5  Opdrachtgever draagt op eigen kosten zorg voor de aanleg en het onderhoud van een goed en toegankelijk en berijdbaar weer- en windbestendig bouwterrein voor het vervoer en de opslag van materialen en het veilig kunnen werken met mobiel materieel en apparatuur. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van gas, water, elektra en passende en afsluitbare opslagvoorzieningen ten behoeve van het kunnen verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtgever dient op verzoek van Leverancier – voor eigen rekening -  zorg te dragen voor de tijdige aan- en afvoer en opslag van materialen, werktuigen en grondstoffen.


9. Garantie
9.1  Gebruikt Leverancier bij de uitvoering van zijn prestatie door derden aangeleverde materialen of diensten dan strekt de garantie van Leverancier aan Opdrachtgever niet verder uit dan tot de garantie die Leverancier krijgt van zijn Leverancier of onderaannemer. Indien Opdrachtgever aanspraak op een garantie wenst te maken, dient hij dit per aangetekend schrijven kenbaar te maken.
9.2  Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
a. Onoordeelkundig gebruik of gebruik met een ander doel dan waarvoor het product gebruikt dient te worden.
b. Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door Opdrachtgever of door derden.
c. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen op de deugdelijkheid.
d. Door of namens Opdrachtgever geleverde materialen.
9.3  Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling en/of montage en/of onjuist onderhoud die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens Opdrachtgever door of namens Opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.
9.4  De garantie kan slechts ingeroepen worden, indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

 

 


10.  Leveringstermijnen en afroep

10.1  Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Leverancier niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen.
 
10.2 Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen of in geval van opschorting van de verplichtingen van Leverancier.
 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van  de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

10.3  De enkele overschrijding van een door Leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Leverancier niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.4  Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Leverancier bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, Opdrachtgever te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alle goederen dienen te zijn afgeroepen. Opdrachtgever is verplicht om aan voornoemde sommatie gehoor te geven, bij gebreke waarvan Leverancier bevoegd is om de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

10.5 Indien geen specifieke voorwaarde is overeengekomen, geschiedt de levering "Af Fabriek". Indien bij levering “Af Fabriek” Leverancier op verzoek van de Opdrachtgever de verzending van de goederen naar de plaats van bestemming op zich neemt, gaat het risico uiterlijk bij de overdracht van de goederen aan de eerste vervoerder over. Tenzij anders overeengekomen, zijn deelverzendingen toegestaan.

10.6 Eventuele transportschade c.q. installatieschade dient Opdrachtgever onverwijld, uiterlijk binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de producten bij Leverancier te melden, ook wanneer Leverancier niet verantwoordelijk is voor het transport. Onder alle omstandigheden vindt eventueel transport voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats.

 

 

 

11.  Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

11.1  Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2  Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden, behoudens het hierna genoemde geval. Bij tussentijdse opzegging door Opdrachtgever, heeft Leverancier recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Leverancier zijn toe te rekenen.

11.4  Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

11.5  Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of  gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

12. Klachten
12.1  Opdrachtgever dient binnen 5 dagen nadat hij heeft geconstateerd dan wel had moeten constateren dat door Leverancier niet (volledig) krachtens overeenkomst is geleverd, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, dit schriftelijk aan Leverancier mede te delen. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Klachten van de Opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Leverancier verrichte werkzaamheden, geven de Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.


12.2  Ieder vorderingsrecht van Opdrachtgever jegens Leverancier, betrekking hebbend op de mededeling dat de zaak/dienst niet aan de overeenkomst voldoet, vervalt indien:
 a. de in het vorige lid gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;
b. de Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking binnen redelijke termijn verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de Opdrachtgever de zaken op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze heeft gebruikt;
d. de Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht na het geven van de opdracht en/of de acceptatie van de oplevering in hetgeen door Leverancier is gerealiseerd;
e. de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 6 maanden sedert de (op)levering, dan wel sedert het einde van de dienstverlening zijn verstreken;
f. bij geringe en/of gebruikelijke afwijking(en);
g. door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

12.3 Indien de klacht van een Opdrachtgever gerechtvaardigd is, heeft Leverancier het recht om, naar haar keuze, de door haar opgestelde declaratie te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar dienstverlening kosteloos te verbeteren.

12.4  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Leverancier slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde.


13.  Aansprakelijkheid van Leverancier

13.1  Door Leverancier wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

13.2 Indien en voor zover de verzekering geen aanspraak op een uitkering geeft, dan heeft de hierna in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsregeling te gelden.

13.3  De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wegens ontbinding van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, beperkt is tot vergoeding van directe schade tot maximaal de helft van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op de helft van het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 50.000 (vijftig duizend Euro).

13.3  De aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten, de aansprakelijkheid van Leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

 

13.4  De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Leverancier, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier uit hoofde van dit algemene en de bijzondere delen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst geheel onverlet.

13.5  De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Leverancier.

13.6  Tenzij nakoming door de Leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming  wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de  tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.7  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot  schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

13.8  Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die materialen.

13.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door of namens hem gemaakte of goedgekeurde tekeningen, berekeningen en overige door hem verstrekte dan wel geaccordeerde gegevens en voor de door of namens hem voorgeschreven materialen, applicatie methode en oppervlaktebehandeling.

13.10 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik door of namens Opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde tekeningen, berekeningen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.


13.11 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.


14.  Overmacht

14.1  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Leverancier zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

14.2  Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


15.  Wijziging en meerwerk

15.1  Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier.
 Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

15.2  Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Leverancier kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

15.3  Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Leverancier Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.


16.  Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1  Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

16.2  Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.


17.  Toepasselijk recht en geschillen

17.1  De overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

17.2 Geschillen welke tussen Leverancier en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Leverancier en Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in Zutphen.

 

BIJZONDER DEEL: DIENSTVERLENING


18. Dienstverlening

18.1  Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.


18.2 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met Leverancier aangegane overeenkomst met zich brengt, dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd/ diensten worden verricht, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst beho(o)r(d)en wordt de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden/ dienst(en) uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

18.3 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, hanteert Leverancier het principe van het recht tot nacalculatie.Leverancier declareert de kosten van haar dienstverlening aan de hand van de daadwerkelijk aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd tegen het met de Opdrachtgever overeengekomen uurtarief, ook wanneer blijkt, dat dit bedrag hoger is dan in een eventuele offerte tot uitdrukking is gebracht.

18.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de dienstverlening van Leverancier uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Leverancier. Planningen en overige inschattingen van Leverancier zijn hierop gebaseerd.

18.5 Leverancier is gerechtigd om, althans de Opdrachtgever machtigt Leverancier hierbij om, indien dit tot een goede uitvoering van een gegeven opdracht/overeenkomst noodzakelijk of bevorderlijk is, derde(n) bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen en de kosten van deze inschakeling bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

18.6 Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

18.7 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

18.8 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Leverancier steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 

 


BIJZONDER DEEL: LEVERING ZAKEN

 

19.  Koop en verkoop

19.1  Leverancier verkoopt de zaken naar aard en aantal zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen, gelijk Opdrachtgever van Leverancier koopt. 

19.2  Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de gekochte zaken. Leverancier staat er voor in dat de zaken bij aflevering geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Leverancier staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

19.3  In de overeenkomst zijn in ieder geval niet begrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen e.d., tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

19.4  Leverancier staat er niet voor in dat de bij de zaken behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn  vermeld.


20.  Aflevering

20.1  De door Leverancier aan Opdrachtgever verkochte zaken zullen aan Opdrachtgever worden geleverd af-magazijn. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Leverancier de aan Opdrachtgever verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door Opdrachtgever aan te wijzen plaats. In dat geval zal Leverancier Opdrachtgever, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de zaken af te leveren. De door Leverancier aangegeven aflevertijden zijn steeds indicatief.

20.2  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn in de koopprijs van de zaken niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d.

20.3  Leverancier zal de zaken verpakken volgens de bij hem geldende gebruikelijke maatstaven. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Opdrachtgever zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Leverancier geleverde zaken, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften. Indien Opdrachtgever Leverancier verzoekt tot verwijdering van oude materialen, danwel indien Leverancier daartoe verplicht is, kan Leverancier dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem gebruikelijke tarieven, onder de voorwaarde dat genoemde materialen altijd eigendom blijven van Opdrachtgever.

20.4  Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal Leverancier de zaken (laten) installeren en/of (laten) aansluiten.

20.5  Alle diensten van Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

20.6  Leverancier is niet verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen.

20.7  Leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.


21.  Medewerking door Opdrachtgever

21.1  Onverminderd het bepaalde in het algemene deel van deze voorwaarden draagt Opdrachtgever zorg voor een omgeving die voldoet aan  de door Leverancier in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de zaken, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en overige technische omgevingseisen.

21.2  Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen bouwkundige werkzaamheden, adequaat en tijdig worden verricht.


22.  Garantie

22.1  Onverlet het bepaalde in het algemene deel van deze voorwaarden zal Leverancier zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde producten, alsmede in onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Leverancier zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Leverancier gerechtigd de producten kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke producten. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier. De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de producten of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever zonder toestemming van Leverancier wijzigingen in de producten of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

22.2  Ieder ander of verdergaand beroep van Opdrachtgever op non-conformiteit van de geleverde zaken dan het bepaalde in artikel 22.1 van dit bijzondere deel van de voorwaarden is uitgesloten. Opdrachtgever mag zich in ieder geval niet beroepen op de non-conformiteit van de geleverde zaken indien en voor zover de wet hem dat beroep ontzegt.

22.3  Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in  rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

22.4  Leverancier heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in artikel 22.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

 

 

23.  Zaken van toeleverancier

23.1  Indien en voor zover Leverancier zaken van derden aan Opdrachtgever levert, zullen, mits dat door Leverancier schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die zaken de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Leverancier en Leverancier zal deze aan Opdrachtgever kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

24.  Retourzendingen en Emballage

24.1  Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd.

24.2 Het in ontvangst nemen van retourzendingen sluit goedkeuring van Leverancier niet vanzelfsprekend in.

24.3.  Niet tot de normale voorraad van Leverancier behorende goederen, geheel of gedeeltelijke verwerkte goederen, beschadigde goederen en goederen waarvan de originele verpakking ontbreekt of is beschadigd, worden nimmer retour genomen.

24.4.  Meermalen bruikbare emballage wordt door Leverancier tegelijk met geleverde goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

24.5.  Leverancier is geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage, een en ander ter beoordeling van Leverancier.

24.6.  Retourzendingen van emballage en/of goederen dienen franco te gebeuren onder vermelding van factuurnummer en datum van levering.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 51429373.
7 november 2012

Certacon B.V.
Voltweg 6
8071 CZ Nunspeet
www.certacon.nl

 

Eigen vervoer vandaag
ma     di     wo     do     vr

Vacatures

Engineer

Calculator


Laatste nieuws

Klant aan het woord: Maarten Altena

Marktontwikkelingen, prijzen en levertijden

Vroege slimme keuze Certacon geveloplossingen betaald zich uit in de praktijk

Certacon neemt activiteiten geveldragerproducent Muurkracht over


Divisies
Hakron - voor beton- en woningbouw
HakronTerwa - prefab-beton oplossingen
Certacon - constructieve ondersteuning
Innofix - montage en afdichtingstechniek